Making cakes on 23 May 2013

From Left to right: ZhongHe Li, Zhen Yuan, Zhao Fan,
Xinyan Zhao, Bin Guan, Xiao Chu, Ming Zhong, Yaping Dan